Vastuullisuus

Partio on vastuullista toimintaa

Partiokasvatuksen tavoitteena on, että yksilö toimii aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Partiossa oppii taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja, jotka auttavat elämään kokonaista ja täysipainoista elämää. Näitä tavoitteita pyritään partio-ohjelmalla saavuttamaan.

Kasvatustavoitteet on laadittu partion arvojen pohjalta. Partion arvoja ja ihanteita kukin partiolainen sitoutuu elämässään noudattamaan antamalla partiolupauksensa lippukunnan itsenäisyyspäivän puurojuhlassa. Lue lisää partio-ohjelmasta ja -kasvatuksesta Suomen Partiolaisten nettisivuilta: partio-ohjelma ja kasvatustavoitteet

Partiotoimintaa ohjaa niin sanottu "partiomenetelmä",  joka kuvaa niitä partion toimintatapoja, joilla partion kasvatustavoitteisiin päästään. Partiomenetelmän yksi osa-alueista on “Toiminta luonnossa”: partiossa lapset ja nuoret toimivat luonnossa. Luonto on elämyksellinen toiminta- ja oppimisympäristö, jonka suojeleminen ja omasta lähiympäristöstä välittäminen ovat aina olleet olennainen osa suomalaista partiotoimintaa. Ilmastonmuutoksen myötä myös maailmanlaajuinen näkökulma on jatkuvasti enemmän esillä partiossa.

Partion hiilijalanjälki

Suomen Partiolaisten keskusjärjestö laati vuonna 2020 tavoitteen toimintansa hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä. Osana tätä tavoitetta, Suomen Partiolaiset perusti vastuullisuusryhmän, joka julkaisi syksyllä 2023 lippukuntien käyttöön hiilijalanjälkilaskurit, joilla lippukunnat voivat arvioida toiminnastaan syntyvien hiilidioksidipäästöjen suuruutta. Laskureita on kaksi: yksittäisille tapahtumille tarkoitettu tapahtumalaskuri Talla sekä vuosittaiseen tarkasteluun tarkoitettu vuosilaskuri Vuola.  Vastuullisuusryhmän jäsen, lippukuntamme pitkäaikainen aktiivi Jussi Tiihonen osallistui laskureiden kehitykseen 🦅🦅

Lue lisää laskureista Suomen Partiolaisten nettisivuilta: https://www.partio.fi/nyt/hiilineutraali-partio/hiilijalanjalkilaskurit/
Lue lisää hiilineutraalisuus-tavoitteesta Suomen Partiolaisten nettisivuilta: https://www.partio.fi/nyt/hiilineutraali-partio/

Tälle sivulle kootaan alle laskureilla tehtyjä arvioita Vuoren Valppaiden vuotuisista hiilijalanjäljistä ja niiden kehityksestä. Tutustu!

Vinkki! Laskurit on tehty partiolaisten aloitteesta, mutta ne soveltuvat myös muiden yhdistysten toimintaan 😉

Vuoren Valppaiden hiilijalanjälki vuonna 2022

Vuola-laskurilla laskettuna Vuoren Valppaiden hiilijalanjälki vuonna 2022 oli suuruudeltaan 15 600 kgCO2e eli noin 110 kgCO2e/jäsen. 

Onks se paljon vai vähän?
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran vuoden 2018 laskelmien mukaan keskivertosuomalaisen vuotouinen hiilijalanjälki on 10 300 kgCO2e. Vuoren Valppaiden toimintaan osallistumalla oma hiilijalanjälki ei siis merkittävästi kasva. Sitran laskut tarkemmin: https://www.sitra.fi/artikkelit/keskivertosuomalaisen-hiilijalanjalki/

Selite:


Kolon sähkön ja lämmityksen hiilijalanjälkeä ei kuvaajassa näy, sillä se on laskennallisesti nolla. Vuoren Valppaiden kololla on jo vuosien ajan ollut käytössä Helenin päästötön sähkö sekä kaukolämpö. Päästöttömällä sähköllä tarkoitetaan sähköä, joka tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä (vesi-, tuuli- ja aurinkovoima) tai ydinvoimalla.

Laske oman lippukuntasi tai yhdistyksesi vuositoiminnan hiilijalanjälki: https://www.partio.fi/nyt/hiilineutraali-partio/hiilijalanjalkilaskurit/🌱

 Kuvat: Suomen Partiolaiset / Mari Lehtisalo, Heikki Heinonen ja Eeva Helle